Facebook nyereményjáték szabályzat

Légy résen! Hány kecske látható a képen?

Játsszon velünk a Kis-Hortobágy Major 5000 forint értékű ajándékcsomagért! De kérjük, hogy előtte olvassa el játszékszabályzatunkat! |

1.         A Játék és a Szervező

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete Mezőcsáti Sajtüzeme  (székhely:3450 Mezőcsát, Szent István út)  (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.facebook.com/kishortobagymajor Facebook oldalon futó üzenőfali nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

2.         Kik vehetnek részt a Játékban?

 2.1.       A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.facebook.com weboldalon. 

2.2.       A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3.       A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (pl.: like-olás, szöveges tartalom közzététele) kezdődik.

2.4.       A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

2.5.       A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3.         A játék időtartama, menete

3.1.       A játék időtartama: 2021. november 8 - 21.

3.2.       Sorsolás: 2021.november 22.  

3.3.       Eredményhirdetés: 2021. nocemvebr 23. 

3.4.       Nyertesek száma: 1 fő

3.5.       Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Kis-Hortobágy Major Facebook oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie: 

(1)             Szöveges kommentben válaszolnia kell a feltett kérdésre: hány kecske látható a képen?

4.  Nyeremények, Nyertes

4.1.       Nyeremény: a nyertes által összeállított, a Magyar Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei Szervezete Mezőcsáti Sajtüzeme által készített tejtermékekből álló 5000 forint értékű csomag.

4.2.       Nyertes: véletlenszerű sorsolással kiválasztott 1 Játékos, aki kommentelt a játékfelhívás Facebook post-ja alatt, mely kommentben megírta a kérdésre adott választ.

4.3.       A nyeremény készpénzre nem váltható át.  

4.4.       A Nyerteseket kézi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva választjuk ki 2021. szeptember 15-én. A sorsolásról készült videót a facebook oldalon is közzétesszük.

4.5.       Pótnyertest nem hirdetünk.

5.         A Nyertes értesítése

5.1.       A Nyertes nevét Facebook posztban tesszük közzé legkésőbb 2021. szeptembe 16-án, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek a Szervezővel messenger üzenetben kell felvennie a kapcsolatot.

5.2.       Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 30. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

5.3.       Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

6.         Kizárás

6.1.       Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 6.2.       A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja.

 6.3.       A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

7.         A Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Kis-Hortobágy Major Facebook oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

8.         A Szervező felelőssége

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató vagy a Facebook műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.Továbbá a Szervező elismeri, hogy a nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook és Instagram által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.

9.         Egyéb rendelkezések

9.1.      A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.2.       A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

9.3.       A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

9.4.       Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa. 

9.5.       A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.
   

10.        Adatkezelés és adatvédelem

Azzal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ha nyer, akkor a nyeremény eljuttatásához, azaz a szállítási adatok megadásához szükséges személyes adatait (név, lakhely), a Szervező a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, valamint saját Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje.

Továbbá a Nyertes a Nyereményjátékban történő részvétellel automatikusan hozzájárul, hogy nyerés esetén a Facebook felhasználói neve megosztásra, Facebook profilja pedig bejelölésre kerül a Nyereményjáték eredményét kihirdető bejegyzésben a https://www.facebook.com/kishortobagymajor oldalon.

Nemzeti Parki Termék

Magyar Vöröskereszt